Obchodné podmienky

I.    Úvodné ustanovenia

1.    Tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Sunwines, s.r.o, IČO: 46956794 , so sídlom Veľkonecpalská 93, Prievidza (ďalej iba „predávajúci“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej iba „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a fyzickou či právnickou osobou (ďalej iba „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.sunwines.sk prostredníctvom webového rozhrania (ďalej iba „webové rozhranie obchodu“). Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba nakupujúca tovar od predávajúceho jedná ako podnikateľ.
2.    Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok môžu byť zjednané iba písomne v kúpnej zmluve. Takéto urovnania v kúpnej zmluve majú prednosť pred obchodnými podmienkami.
3.    Obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom/českom jazyku.
4.    Obchodné podmienky môže predávajúci kedykoľvek meniť alebo dopĺňať.  Práva a povinnosti predávajúceho vyplývajúce pred vykonaním takejto zmeny či doplnením sa riadia obchodnými podmienkami platnými v dobe ich vzniku.

II.    Užívateľský účet

1.    Objednávať tovar je možné bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu alebo na základe registrácie kupujúceho prostredníctvom užívateľského účtu.
2.    Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke a pri registrácii na webovej stránke. V prípade, že kupujúci uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, nesie náklady tým vzniknuté, rovnako ako aj zodpovednosť za škodu.
3.    Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií, ktoré sú potrebné k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie  tejto povinnosti kupujúcim.
4.    Kupujúci nie je oprávnený umožniť prístup a využívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám.
5.    Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť užívateľský účet, a to obzvlášť v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva po dobu dlhšiu 90 dní.
6.    Predávajúci nenesie zodpovednosť za fungovanie užívateľského účtu a vyhradzuje si právo obmedziť jeho dostupnosť, obzvlášť z dôvodu nutnej údržby hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

III.    Uzavretie kúpnej zmluvy

1.    Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim, a to vrátane cien ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.
Súčasťou ceny ponúkaného tovaru nie sú náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
2.    Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu, ktorý obsahuje nasledujúce informácie: o označenie objednávaného tovaru (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu), o výška a spôsob úhrady kúpnej ceny objednávaného tovaru, o adresa doručenia a ďalšie údaje o požadovanom spôsobe doručenia a o informácie o nákladoch spojených s dodaním objednávaného tovaru (ďalej iba „objednávka“).
3.    Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, je kupujúci povinný skontrolovať údaje, ktoré do objednávky vložil. Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť  týchto údajov. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Predávajúci po prijatí objednávky potvrdí jej prijatie na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v užívateľskom rozhraní kupujúceho či v objednávke. Kúpna zmluva je uzavretá prijatím objednávky predávajúcim.
4.    Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky.
5.    Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to obzvlášť s osobami, ktoré v minulosti zásadným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok). Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, cena tovaru bola na webovej stránke zjavne nesprávne uvedená a kupujúci vzhľadom ku všetkým okolnostiam musel vedieť, že sa jedná o chybu. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.
6.    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Všetky náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy nesie kupujúci.

IV.    Cena tovaru a Platobné podmienky

1.    Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

o     platba kartou
o     na dobierku
o     prevodom na účet
2.    Kúpnu cenu je kupujúci povinný uhradiť do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
3.    V prípade platby na účet predávajúceho je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol platby, ktorým je číslo objednávky pridelené predávajúcim.
4.    Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Zaplatením celej kúpnej ceny prechádza tovar do vlastníctva kupujúceho.
5.    Po uhradení celej kúpnej ceny predávajúci tovar odošle na adresu uvedenú kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje tovar doručiť najneskôr do 15 dní od zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný tovar môže byť doručované po častiach vzhľadom k tomu, že predávajúci dodáva tovar zákazníkom buď priamo z Slovenskej republiky alebo z Južnej Ameriky. O mieste, kde sa tovar v okamihu objednávky nachádza a o predpokladanom termíne doručenia tovaru bude kupujúci informovaný predávajúcim pred dokončením objednávky.
6.    Zľavy na cene tovaru poskytnuté predávajúcim sa nedajú kombinovať.
7.    Na výslovnú písomnú žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný zaslať na adresu kupujúceho písomnú faktúru.

V.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.    Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do 14 dní od prevzatia tovaru.
2.    Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho.
3.    V prípade odstúpenia sa kúpna zmluvy od počiatku ruší. Nepoškodený a neopotrebovaný tovar v pôvodnom obale a všetkými visačkami musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr do 14 dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.
4.    V lehote 14 dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený preskúmať vrátený tovar, konkrétne, či vrátený tovar nie je poškodený alebo opotrebovaný.
5.    V prípade odstúpenia, vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na preskúmanie tovaru, najneskôr však 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu.
6.    Kupujúci berie na vedomie, že v prípade vrátenia poškodeného či opotrebovaného tovaru, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody.  Nárok na úhradu takto vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne uplatniť proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

VI.    Preprava a dodanie tovaru

1.    Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci. V prípade, že sú spôsoby dopravy dohodnuté na základe zvláštnych požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci s tým spojené riziká a dodatočné náklady.
2.    Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na adresu určenú kupujúcim v objednávke , je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
3.    V prípade, že je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke z dôvodov zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný uhradiť náklady s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
4.    Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad ich bezodkladne oznámiť predávajúcemu alebo prepravcovi. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola neporušená.
5.    Predávajúci nesie zodpovednosť za poškodenie tovaru pri preprave,  obzvlášť za poškodenie, odcudzenie alebo stratu. Okamihom doručenia tovaru zodpovednosť za škody prechádza na kupujúceho.

VII.    Zodpovednosť za vady, Záruka

1.    Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušne obecne záväznými predpismi, konkrétne obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.
2.    Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým bez vád. V prípade, že predávaný tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu podľa požiadaviek kupujúceho tovar vymeniť alebo opraviť; pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Toto ustanovenie neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, je považovaný za rozpor pri prevzatí tovaru, pokiaľ sa nepreukáže opak.
3.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe. Záručná doba – 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
4.    Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci na adrese predávajúceho Veľkonecpalská 93,Prievdiza. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar.

VIII.    Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1.    Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a všetky súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru, textového obsahu a vzhľadu webových stránok, loga apod.) sú chránené autorským právom a ďalšími právami duševného vlastníctva. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by jemu alebo tretím osobám umožnila neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo akékoľvek súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu. Ich reprodukcia či iné použitie bez výslovného predchádzajúceho súhlasu predávajúceho sú zakázané a budú postihované podľa príslušných noriem civilného trestného práva, vrátane náhrady školy.
2.    Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné využívať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho, a ktorý je v súlade s jeho určením.
3.    Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozpore s jej určením, ani za obsah webových stránok tretích osôb, na ktoré sú na webovej stránke predávajúceho umiestnené odkazy.

IX.    Ochrana osobných údajov

1.    Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim pre účely kúpnej zmluvy, vedenie užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
2.    Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú poskytované dobrovoľne.
3.    Osobné údaje budú spracované na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Ku spracovaniu osobných údajov kupujúceho môže predávajúci využiť tretiu osobu. Osobné údaje kupujúceho však predávajúci nie je bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho oprávnený poskytnúť tretím osobám, s výnimkou prepravcu.
4.    V prípade, že kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má v takomto prípade právo na primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.
5.    Súhlas kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať písomným oznámením, doručeným na adresu sídla predávajúceho.

X.    Doručenie

Všetky dokumenty súvisiace s kúpnou zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručené písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučenou poštou (podľa voľby odosielateľa).

XI.    Záverečné ustanovenia

1.    Predávajúci je oprávnený postúpiť všetky práva a povinnosti z kúpnej zmluvy tretím osobám. O postúpení práv a povinností plynúcich z kúpnej zmluvy je predávajúci povinný kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať.
2.    Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok sa riadi slovenským právom. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky spory týkajúce sa kúpnej zmluvy vrátane obchodných podmienok budú riešené príslušným súdom Slevenskej republiky.
3.    V prípade neplatnosti (resp. budúcej neplatnosti) alebo neúčinnosti (resp. budúcej neúčinnosti), niektorého z ustanovení obchodných podmienok, nie je dotknutá platnosť ani účinnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy  či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
4.    Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
5.    Kontaktné údaje predávajúceho Sunwines, s.r.o, IČ: 46956794, so Veľkonecpalská 93, Prievidza, adresa pre doručenie Veľkonecpalská 93, Prievidza, adresa elektronickej pošty obchod@sunwines.sk, telefón+421 905 327 283